Mehmed Celâleddîn Efendi

Târikat-ı Nakşibendiyye ileri gelenlerinden Şeyh Murâd Efendi’nin hafîdi olarak İstanbul’da doğmuş olan Mehmed Celâleddîn Efendi, dedesi ve babasının nezâretinde târikat terbiyesi aldığı gibi, Kebecizâde Mehmed Vasfî Efendi’den sülüs ve nesih meşkederek, H. 1233/M. 1818 senesinde yazdığı kıt‘a ile Çömez Mustafa Vâsıf ve Seyyid Osman Rüşdî Efendi gibi vaktin değerli hattatlarının iştirâk ettiği mutantân bir cem‘iyyet huzurunda icâzet almıştır.

Eğitimini tekmîl eyledikten sonra herhangi bir resmî göreve tâlib olmayan Mehmed Celâleddîn Efendi, ömrünü târikat yolunda tükettikten sonra H. 1264/M. 1848 senesinde vefât ederek, Karacaahmet Mezarlığı’nda “hattatlar sofası” denilen mahâle defnedilmiştir. Ehl-i târik bir zât ve “Celâlî” mahlâslı şâ’ir olduğu nakledilmektedir.

 

 

 

İsmail Orman, 11 kasım 2017

Reklamlar