Mehmed bin Alî Âtıf

Edirne meşâyihinden olup H. 1277/M. 1860-1861 senesinde vefât eden Şeyh Alî Âtıf Efendi’nin oğlu olarak orada dünyaya gelen Mehmed bin Alî Âtıf, âdâb-ı târikatı babasından ahzeyleyerek Târikat-ı Sa’diyye’den müstâhlef olmuştur. Aklâm-ı sitteyi de Murâdiyye Cami imâmı Hâfız Mehmed Efendi’den meşkederek icâzet almıştır. H. 1307/M. 1889-1890 senesinde Nazîf Efendi nâmında bir zâta verdiği icâzetten bu senelerde ber-hayât olduğu anlaşılmaktadır.

 

 

 

Kaynakça

Riyâz-ı Belde-i Edirne, II, s. 378.

 

 

İsmail Orman, 6 haziran 2018