Mehmed Alî Sıdkî Efendi

Mahmud Celâleddîn Efendi’nin tilmiz-i hassı Seyyid Mehmed Tâhir Efendi’den sülüs ve nesih meşkederek icâzet almış olan Mehmed Alî Sıdkî Efendi’nin hayatına dâ’ir bir ma’lûmâta ulaşılamamıştır. H. 1263/M. 1847 senesinde celî sülüsle kaleme aldığı, “el-Kana’âtü kenzün lâ-yefnâ’’ (kana’ât bitmez, tükenmez bir hazînedir) hadîsini hâvî levhâsı, hocasına lâyık bir hattat olduğuna işaret etmektedir.

 

 

 

İsmail Orman, 30 haziran 2018