Manisalı Derviş Alî Efendi

Hâl tercemesi hakkında Manisalı olduğu dışında bir bilgi bulunmayan Derviş Alî Efendi’nin, hâlen İstanbul’da Deniz Müzesi’ne bağlı olan Barbaros Hayreddîn Paşa Türbesi hazîresinde bulunan ve nereden geldiği tesbit edilemeyen mezartaşı kitâbesinden(Env. nr. 979) H. 1192/M. 1778 senesinde vefât etmiş olduğu anlaşılmaktadır.

Sülüs ve nesihi saray-ı sultânî küttâbından Konyalı ebû-Bekir Râşid Efendi’den meşkederek icâzet almış olan Derviş Alî Efendi’nin neşretmiş olduğumuz eseri, sülüs ve nesihte mâhir bir hattat olduğuna işaret etmektedir. H. 1158/M. 1745 senesinde nesihle istinsâh etmiş olduğu Kuşadalı Ahmed Efendi’nin Şerhü’l-avâmil adlı eseri ise Zeytinoğlu Kütüphânesi’ndedir(603). 


 

İsmail Orman, 28 kasım 2016

Reklamlar