Kuyumcuzâde Ahmed Efendi

Üsküdârlı olan Kuyumcuzâde Ahmed Efendi, küçük yaşta hıfzını ikmâl ile hâfızlar zümresine iltihâk eylemiş, hüsn-i hattı ise Şekerzâde Seyyid Mehmed Efendi’den meşkederek icâzet almıştır. Nâmlı mûsîkî-şinâsândan ve dâvûdî sesi ile şöhret-şi’ar olduğundan Yeni Vâlide Cami’ne mü’ezzin olup senelerce hizmetten sonra baş-mü’ezzinliğe terfi’ etmiştir. Haftanın bir günü de Mihrimâh Sultân Mektebi’nde talebeye meşk verirdi. Bu hal üzere iken H. 1189/M. 1775 senesinde vefât etmişse de, medfeni tespit edilememiştir.

 

 

Kaynakça

Devhatü’l-küttâb, ss. 103-104; Kebecizâde; Türk Hattatları, s. 172.

 

 

İsmail Orman, 14 nisan 2018