Kütâhî Ahmed Hilmî Efendi

Kütahyalı olup eğitimini de orada tamamlamış ve bu esnâda Halîl İbrahim Nesîb Efendi’den sülüs ve nesih meşkederek icâzet almıştır. Daha sonra İstanbul’a giden Kütâhî Ahmed Hilmî Efendi, Ticâret Müdîriyeti baş-kâtibi olan ağabeyi Şevkî Efendi’nin mâ’iyyetinde muhtelif kitâbet hizmetlerinde bulunmuştur.

Bir müddet sonra me’mûriyetle Kütahya’ya dönerek senelerce orada kalmış olan Kütâhî Ahmed Hilmî Efendi, son yıllarında artan sağlık sorunları nedeniyle tekrar İstanbul’a giderek, tedâvî altına alınmışsa da şifâ bulamamıştır. H. 1298/M. 1881’deki vefâtında, müntesiblerinden olduğu Târikat-ı Celvetiyye’den Üsküdar’daki Şeyh Mustafa Efendi Tekkesi’nin hazîresine defnedilmiştir.

Resmî mesâ’îsinin dışında kalan zamanı mushâf-ı şerîf tahrîri ve ilmî eserlerin istinsâhı ile değerlendiren Kütâhî Ahmed Hilmî Efendi’nin, Atatürk Kitaplığı’nda H. 1261/M. 1845’de nesihle istinsâh ettiği Dîvân-ı Hüdâyî ile Afyon’daki Gedik Ahmed Paşa Kütüphânesi’nde H. 1280/M. 1863-1864, Kütahya’daki Vâhid Paşa Kütüphânesi’nde de H. 1287/M. 1870 tarihli mushâf-ı şerîfleri bulunmaktadır.

 

 

Kaynakça

Asırlar Boyunca Üsküdar, I, s. 496; AK, I, s. 22; Ares Antik Müzayede, 17 Mayıs 2009, s. 229; MKYK, III, ss. 9; TYTK, III, s. 76.

 

 

İsmail Orman, 24 nisan 2018