Konevî Alî Vehbî Efendi

Konya’da doğmuş ve sıbyân mektebi ile birlikte hıfzını da tamamlayarak hâfız olduktan sonra medrese tahsîli almak üzere İstanbul’a gitmiştir. Bu esnâda hüsn-i hatta heves ederek İmâmzâde Seyyid Alî Efendi’den aklâm-ı sitte meşkederek icâzet almıştır. Eğitimini tamamladıktan sonra mekteblerde hüsn-i hat mu’allimliği yapmağa başlayan Konevî Alî Vehbî Efendi, bu hâl üzere iken İstanbul’da vefât etmişse de, tarihi ve medfeni tesbit edilememiştir.

Özel koleksiyonda H. 1195/M. 1780 ve H. 1209/M. 1794 tarihli Kur‘ân-ı Kerîm’leri ile H. 1196/M. 1782 tarihli hilye-i sa’adeti bulunan Konevî Alî Vehbî Efendi’nin, mesâ’isinden arta kalan zamanda mushâf-ı şerîf ve sâ’ir âsârın istinsâhı ile meşgûl olduğu anlaşılmaktadır.

 

 

 

İsmail Orman, 15 haziran 2017

Reklamlar