Konevî Ahmed Şükrî Efendi

Meşahir-i hattâtînden Sırçalı Mescid imâmı Abdülhalîm Efendi’nin hafîdi olan Konevî Ahmed Şükrî Efendi, “Sarı Hâfız” lâkabıyla ma’rûf Avniyye Medresesi müderrisi Süleyman Vehbî Efendi’nin halka-i tedrîsinden me’zûn olmuş, aklâm-ı sitteyi de Bağaralızâde İbrahim Hakkî Efendi’den meşkederek icâzet almıştır.

Eğitimini tekmîl eyledikten sonra Konya Mahkeme-i Şer’î Kitâbeti’ne dâhil olan Konevî Ahmed Şükrî Efendi, bilâ-fâsıla otuzbeş sene îfây-ı hizmetten sonra, Meşrûtiyet’in ilânından sonraki tensîkatta teka’üde sevkedilmiştir. Bu hâl üzere iken 24 Nisân 1335/1919 tarihinde vefât ederek, Konya’da Musâlla Mezarlığı’na defnedilmiştir.

Özel koleksiyonda tarihsiz ve Konya’daki Kapı Cami’nde tarihsiz, yine özel koleksiyonda H. 1326/M. 1908 tarihli celî sülüs levhaları bulunan Konevî Ahmed Şükrî Efendi’nin, beldesinin ma’rûf hattatlarından olduğu anlaşılmaktadır.

 

 

Kaynakça

İstanbul Müzayede, 14 Haziran 2009, s. 168; Hattatlar Armağanı, 4, s. 12.

 

 

İsmail Orman, 28 nisan 2018