Ketânîzâde Ahmed Efendi

Edirneli olan Ketânîzâde Ahmed Efendi sülüs ve nesihi hem-şehrisi Şüğlî Ahmed Dede’den meşkederek, onbeş yaşında olduğu hâlde icâzet almıştır. Beldesinde hattatlıkla meşgul olup Tuhfe-i Hattâtîn mü’ellifinin beyânına nazarân iki Kur‘ân-ı Kerîm ile birer Buhârî-i Şerîf ve Delâ’ilü’l-hayrât kaleme almıştır. Yanık Hâfız Ahmed Efendi ve Derviş Mehmed bin İbrahim adlı tilmizlerinin tesbit edilmiş olması, talebeye yazı dersleri verdiğini de gösterir. Vefât tarihi ve medfeni ma’lûm değildir.

 

 

Kaynakça

Tuhfe-i Hattâtîn, s. 109; Türk Hattatları, s. 145.

 

 

İsmail Orman, 13 nisan 2018