Kazzazzâde Seyyid Ahmed Efendi

Konyalı olan Kazzazzâde Seyyid Ahmed Efendi, bi’l-âhare İstanbul’a hicretle Uzunçarşı’ya yerleşmiştir. Ticâretle meşgul iken hüsn-i hatta heves ile Kevkeb Derviş Hâfız Mehmed Efendi’den aklâm-ı sitte dersleri almıştır. Müstensihlik ve ta’lim-i talebe ile meşgul erbâb-ı hattan idiği menkûl ise de, eserine tesâdüf edilememiştir. H. 1141/M. 1728-1729 senesinde “târ u pûd-ı hayâtı perişân” olmuştur.

 

 

Kaynakça

Tuhfe-i Hattâtîn, s. 35.

 

 

İsmail Orman, 13 nisan 2018