Kazasker Ahmed Reşîd Efendi

Abdullah Efendi’nin oğlu olarak İstanbul’da doğmuş olan Kazasker Ahmed Reşîd Efendi, fevkalade bir tahsil görmüş, ulum-ı diniyyenin yanı sıra hatt-ı ta’lik ve aklam-ı sitte dersleri almıştır. Eğitimini tamamladıktan sonra ba-imtihan müderris olup senelerce tedris-i ilimle meşgul olmuş, vaktini doldurunca da ilmiye sınıfına geçmiştir. Anadolu’nun muhtelif vilayetlerinde kadı olarak görev yaptıktan sonra nakîbü’l-eşrâf olmuştur. Bilahare Rumeli Kazaskerliği Pâyesi’ne hâ’iz olup bu hal üzere iken H. 26 Şevvâl 1255/M. 4 Kasım 1839 tarihinde vefât ederek Edirnekapı hâricine defnedilmiştir.

Aklam-ı sitteyi Mustafa Kütâhî’nin şâkirdânından Mahmud Râcî Efendi’den meşkederek, H. 1202/M. 1787-1788 senesinde Ayasofyalı Abdurrahmân Hilmî Efendi’nin şahâdetinde icâzet almış olan Kazasker Ahmed Reşîd Efendi‘nin, H. 1247/M. 1831 senesinde nesihle istinsâh ettiği Esrâr-ı Salât adlı eseri Atatürk Kitaplığı’ndadır.(64/2) Aynı zamanda hatt-ı ta’likte de mâhir bir hattat olduğu bilinmekle beraber hocası hakkında bir bilgi yoktur. Bu kalemde Çarşambalızade Mehmed Sa’id Efendi’ye icâzet verdiği tesbit edilmiştir.

 

 

 

İsmail Orman 5 mayız 2017

Reklamlar