Kâtibzâde İbrahim Efendi

Atpazarı’ndaki Ayşe Sultân Mektebi’nin sülüs mu’allimi olan Kâtibzâde İbrahim Efendi’nin terceme-i hâli ve üstâdı hakkında bir bilgiye ulaşılamamıştır. H. 1293/M. 1876 senesindeki vefâtından sonra vazîfesi, peder-mânend usûlüyle oğlu ve tilmizi Kâtibzâde Hâfız Mustafa Efendi’ye tevcîh edilmiştir.

 

 

 

Kaynakça

BOA, MF.MKT. 36/29.

 

 

İsmail Orman, 14 mayıs 2018