Kâtibzâde Abdurrahmân Efendi

Hattâtînden Kâtibzâde Mustafa Efendi’nin oğlu olan Kâtibzâde Abdurrahmân Efendi, sülüs ve nesihi babasından meşkederek icâzet almıştır. Babası gibi târik-i tedrîse duhûl eyleyip daha ziyâde taşra müderrisliklerinde istihdâm edilmiş olduğundan vefât tarihi ve medfeni ma’lûm değildir.

Değerli hattâtînden olan babasından mücâz olmasına dayanarak, kalburüstü hattatlardan olduğunu söyleyebileceğimiz Kâtibzâde Abdurrahmân Efendi’nin yazısına tesâdüf edilememiştir. Öte yandan bir müddet müstahdem olduğu Kastamonu’da Abdüllatîf Efendi adlı bir hattata sülüs ve nesihden icâzet verdiği tesbit edilmiştir.

 

 

Kaynakça

Kebecizâde.

 

 

İsmail Orman, 7 nisan 2018