Kâtib İsmâ’il Zühdî Efendi

Hâcegândan Mustafa Safâyî Efendi’nin oğlu olarak İstanbul’da dünyaya gelmiş olan Kâtib İsmâ’il Zühdî Efendi, hüsn-i hattı Mihâlicî Mehmed Şâkir Efendi’den meşkederek H. 1180/M. 1766-1767’de icâzet almıştır. Eğitimini tamamladıkdan sonra ricâle kitâbet hizmetlerinde bulunmuş ve daha sonra hâcegân zümresine alınarak bazı me’mûriyyetlerde istihdâm edilmiştir.

Vâlide Cami kâtibi iken H. 14 Ramazân 1219/M. 18 Aralık 1804 târihinde vefât etmiş olan Kâtib İsmâ’il Zühdî Efendi, Eyüp’te medfûn bulunan babasının yanına defnedilmiştir. H. 1190/M. 1776 senesinde istinsâh ettiği Konevî İsmâ’il Vehbî Efendi’nin Şerh-i Kadı Beyzâvî adlı eseri Tekeli İlçe Halk Kütübhânesi’nde(69) bulunmaktadır.

 

 

 

Kaynakça

Sicill-i Osmânî, II, s. 430; Son Hattatlar, s. 476; Meşhur Adamlar, s. 144.

 

 

İsmail Orman, 5 haziran 2018