Kastamonî Seyyid Abdülkadir Efendi

Kastamonu meşâyihinden Seyyid Hüseyin Şa’bân Efendi’nin oğlu olarak orada dünyaya gelmiştir. Genç yaşta olduğu hâlde İstanbul’a hicret ederek, Zindankapı’da hebbâllikle(ipçilik) meşgul olmağa başlayan Kastamonî Seyyid Abdülkadir Efendi, bir müddet sonra hüsn-i hatta merâk salmış, işini terk ve Suyolcuzâde Eyyûbî Mustafa Efendi’den sülüs ve nesih meşketmeğe başlamıştır.

Hocasının vefâtı üzerine yarım kalan meşkini Ağakapılı İsmâ’il Efendi’den ikmâl ile icâzet almağa muvaffâk olan Kastamonî Seyyid Abdülkadir Efendi, bundan sonraki hayatını tümüyle yazıya hasretmiş ve bu hâl üzere iken H. 1146/M. 1732-1733 senesinde Kasımpaşa’daki hânesinde vefât etmiştir. Oranın mezarlıklarından birine defnedildiği anlaşılmaktaysa da, mezartaşı mevcud değildir.

Her kalemi güzîde ve celîleri çelîl ü pesendîde” olduğu nakledilen Kastamonî Seyyid Abdülkadir Efendi’nin Âtıf Efendi Kütübhânesi’nde tarihsiz Hilye-i Hâkanî’si(277/7) Nûr-ı Osmâniye Kütübhânesi’nde de H. 1089/M. 1678 senesinde istinsâh ettiği Nûreddîn el-Kadırî’nin eseri bulunmaktadır.

 

 

Kaynakça

Devhâtü’l-küttâb, s. 60; Tuhfe-i Hattâtîn, s. 263; Kebecizâde; Türk Hattatları, s. 138; Meşhur Hattatlar, ss. 122, 130.

 

 

İsmail Orman, 25 nisan 2018