Kastamonî Ahmed Hilmî Efendi

Kastamonulu ise de silsile-i nesebi hakkında bir bilgi yoktur. Sıbyân mektebini orada ikmâl eyledikten sonra medrese tahsîli için gittiği İstanbul’da medrese derslerine devam ettiği eyyâmda hüsn-i hatta heves ile Şekerzâde Ahmed Zihnî Efendi’den sülüs ve nesih meşkine başlayan Kastamonî Ahmed Hilmî Efendi, H. 1247/H. 1831-1832 senesinde icâzet almıştır.

Eğitimini tekmîl eyledikten sonra bâ-imtihân ders-i âm zümresine mülhâk olub Ayasofyay-ı Kebîr Cami’nde derse çıkmağa başlayan Kastamonî Ahmed Hilmî Efendi, sâ’ir zamanında da Sultanahmed’de Üçler Mahallesi’ndeki evinde kitâbetle meşgul olurdu. Bu hâl üzere iken H. 1282/M. 1865 senesinde vefât ederek Üsküdar’da Miskinler Tekkesi civârına defnedilmiştir.

Günümüze ulaşmış olan icâzet kıt‘asından, orta karar hattatlardan olduğu anlaşılan Kastamonî Ahmed Hilmî Efendi’nin Atatürk Kitaplığı’nda da nesihle muhârrer bir risâle mecmu’ası bulunmaktadır. Bunlardan başka âsârına tesâdüf edilememiştir.

 

 

Kaynakça

AK, I, s. 22; Ares Antik Müzayede, 17 Mayıs 2009, s. 229; Asırlar Boyunca Üsküdar, II, s. 697.

 

İsmail Orman, 20 mart 2018

Reklamlar