Kastamonî Abdüllatîf Efendi

Kastamonî Abdüllatîf Efendi’nin terceme-i hâline dâ’ir herhangi bir ma’lûmât yoktur. Aklâm-ı sitteyi Kastamonu’da müderris olarak görev yaptığı eyyâmda Kâtibzâde Abdurrahmân Efendi’den meşkederek icâzet aldığını, Kebecizâde Mehmed Vasfî Efendi’nin silsilesinden öğrenmekteyiz.

 

 

Kaynakça

Kebecizâde.

 

 

İsmail Orman, 8 nisan 2018