Kâşif Mehmed Efendi

Kebecizâde Mehmed Vasfî Efendi’nin şâkirdânından olan Kâşif Mehmed Efendi, hulefâlıkla duhûl eylediği Dîvân-ı Hümâyûn Kitâbeti’nde senelerce hizmetten sonra berât mümeyyizi olmuştur. H. 1243/M. 1827-1828 senesinde de Küçük Kal’a tezkîreciliği ile kalemden çerâğ edilmiş ve H. 1246/M. 1830-1831 senesinde Sergi Nâzırı olmuştur. Ba’de’l-azl vefât etmişse de, tarihi ve medfeni ma’lûm değildir.

Hüsn-i hattın dekayıkına vâkıf hattâtînden olduğu nakledilen Kâşif Mehmed Efendi’nin âsârına tesâdüf edilememiştir.

 

 

 

Kaynakça

Sicill-i Osmânî, IV, s. 46; Meşhur Hattatlar, s. 161.

 

 

İsmail Orman, 7 haziran 2018