Kadızâde Seyyid Mehmed Râsim Efendi

Kuzâttan Seyyid İsmâ‘il Efendi’nin oğlu olarak İstanbul’da dünyaya gelmiş olan Kadızâde Seyyid Mehmed Râsim Efendi, medrese tahsîli esnâsında Kebecizâde Mehmed Vasfî Efendi’den aklâm-ı sitte meşkederek icâzet almıştır. Eğitimini tamamladıktan sonra müderris olarak, İstanbul medreselerinden birinde tedrîs-i ilimle meşgul olmağa başlamıştır. Bir yandan da mushâf-ı şerîf kitâbeti ile meşgul olduğunu, H. 1202/M. 1787-1788 ve H. 1211/M. 1796-1797 târihli mushâflarını müşâhade eylemiş olan Mir‘ât-ı Hattâtîn mü’ellifinin beyânından anlamaktayız.

Bunların hâricinde H. 1206/M. 1791-1792, H. 1207/M. 1792-1793 ve H. 1209/M. 1794-1795 târihli kıt‘aları da görülmüş olan Kadızâde Seyyid Mehmed Râsim Efendi‘nin, hocasının tertiblediği silsile-i hattâtînde “büyük müderris” sıfâtıyla anılmış olması, bu hâl üzere iken vefât ettiğine işaret etmektedir. Ancak vefât tarihi ve medfeni hakkında bir bilgiye ulaşılamamıştır.

 

 

 

 

İsmail Orman, 12 kasım 2017

Reklamlar