Kadızâde Mehmed Efendi

Eyüplü olan Kadızâde Mehmed Efendi sülüs ve nesihi evvelâ Ağakapılı İsmâ’il Efendi’den meşketmeye başlamış, ancak vefâtı üzerine meşkine oğlu Abdullah Efendi’den devam ederek, icâzetini ondan almıştır. Ayrıca ta’lik dersleri aldığı bilinmekteyse de, hocası ma’lûm değildir.

Eğitimini tamamladıktan sonra hulefâlıkla Eyüb Mahkemesi Kitâbeti’ne giren Kadızâde Mehmed Efendi, baş-kâtibliğe kadar yükselmiş olduğu mahkemedeki hizmetinin kırkıncı senesinde iken, H. 1178 senesinin Şevvâl ayında(Nisan-1765) vefât etmiş ve Eyyûb Sultân Cami civârına defnedilmiştir.

 

 

Kaynakça

Devhatü’l-küttâb, s. 108; Tuhfe-i Hattâtîn, ss. 495-496; Türk Hattatları, s. 166; Eyüplü Hattatlar(Haskan), s. 96; Eyüplü Hattatlar(Tilgen), s. 13.

 

 

İsmail Orman, 5 mayıs 2018