İzmirli Alî Vehbî Efendi

Osman Efendi adlı bir zâtın oğlu olarak İzmir’de dünyaya gelmiştir. Sıbyân mektebini orada tamamladıktan sonra medrese tahsîli için İstanbul’a gitmiş, bu arada hüsn-i hatta heves ederek Kebecizâde Mehmed Vasfî Efendi’den sülüs ve nesih meşkederek icâzet almıştır. Me’zûn olduktan sonra tekrar İzmir’e döndüğü anlaşılan İzmirli Alî Vehbî Efendi, orada vefât etmiş ise de, tarihi tesbit edilememiştir.

Mâ’işetini müstensihlikle sağlayan mahallî hattatlardan olan İzmirli Alî Vehbî Efendi’nin Sadberk Hanım Müzesi Kütüphânesi’nde H. 1227/M. 1812’de nesihle istinsâh ettiği Pertevî Alî Efendi’nin Düstûrü’l-vüzerâ adlı eseri bulunmaktadır. Ayrıca Ankara’daki Millî Kütüphâne’de de H. 1236/M. 1821-1822 senesinde yine nesihle istinsâh etmiş olduğu Dîvân-ı Arif adlı eseri vardır.

 

 

Kaynakça

SHMHKYK, s. 168.

 

İsmail Orman, 13 haziran 2017

Reklamlar