İzmidî  Seyyid Hasan Efendi

Abdurrahmân Efendi nâmında bir zâtın oğlu olan İzmidî  Seyyid Hasan Efendi, hıfzını ve sıbyân mektebini memleketinde itmâm eyledikten sonra medrese tahsîli için İstanbul’a gitmiş, burada da hüsn-i hatta heves ile Kefevî Hâfız Mehmed Efendi’den sülüs ve nesih meşkederek icâzet almıştır. “Hâfızü’l-kur‘ân ve hâdimü’l-furkan bir zât-ı muhterem” olduğu nakledilir. Mâ’işetini yazıdan çıkaran erbâb-ı hattan iken vefât etmişse de, tarihi tesbit edilememiştir.

Bir hayli âsârı tahrîr etmiş olan İzmidî Seyyid Hasan Efendi’nin H. 1179/M. 1765’de nesihle istinsâh ettiği ebû’l-Kasım’ın el-Hedâye Mine’l-itikad lî-Kesret-i Nef’ihi Beyne’l-ibâd adlı eseri bu cümledendir. Yeğen Mehmed Paşa Kütübhânesi’nde de H. 1178/M. 1764’de istinsâh ettiği Seyyid Şerîf Muhammed’in Nuhbetü’l-le‘alî Şerh-i Bedi’i’l-in‘amî adlı eseri vardır.

 

 

Kaynakça

Tuhfe-i Hattâtîn, s. 168.

 

 

İsmail Orman, 13 mayıs 2018