İspir Mehmed Ağa

Devşirmelerden olmakla beraber milliyeti hakkında bir bilgi bulunan İspir Mehmed Ağa, küçük yaşta alındığı Hasekî Ocağı’nda yetişmiş ve uzun müddet hizmetten sonra H. 1176/M. 1762 senesinde bostancıbaşılıkla ocaktan çerâğ edilmiştir. Bu görevden azledildikten sonra Sipâhîyân Ağası olmuş ve bu sıfâtla iştirâk ettiği Rus harbindeki hüsn-i hizmetinden ötürü Mîr-âhur pâyesi ile Bahr-ı Sefîd (Çanakkale) Boğazı’na zâhire mübâşiri olmuştur.

H. 1185/M. 1771-1772’de Çavuşbaşı olan İspir Mehmed Ağa, ertesi sene Varna Ser-askeri’nin mâ’iyetine me’mur edilmişse de, büyük bir hezimetle sonuçlanan savaşta esir düşmüştür. Hürriyetine kavuştuktan sonra Cebecibaşı, H. 1193/M. 1779 senesinde def’aten Sipâhîyân Ağalığı’na ta’yin edilmiş, H. 1195/M. 1781 senesinde de azledilmiştir. Bu hâl üzere iken vefât etmişse de, tarihi ve medfeni ma’lûm değildir.

Hüsn-i hattı, Hasekî Ocağı’ndaki eğitimi esnâsında meşâhir-i hattâtînden Eğrikapılı Mehmed Râsim Efendi’den meşkederek, H. 1164/M. 1751 senesinde yazdığı hilye-i sa’adet ile icâzet almış olan İspir Mehmed Ağa’nın daha başka yazısına tesâdüf edilememiş olması daha sonra yazıya devam etmediğini düşündürmektedir.

 

 

 

İsmail Orman, 17 ağustos 2017

 

Reklamlar