İsmâ’il Zihnî Paşa

H. 1152/M. 1739 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiş olan İsmâ’il Zihnî Paşa, tahsîli esnâsında hüsn-i hatla alâkadâr olup zamanın ma’rûf hocalarından ders almağa başlamıştır. Yazısı sultâna arz edildiğinde tahsîn bulunarak Enderûn-ı Hümâyûn’a alınmış, buradaki eğitimini tamamladıktan sonra da bir takım küçük me’mûriyyetlerde bulunmuştur.

Bi’l-âhare Karavezîr Mehmed Paşa’nın kethüdâlık hizmetiyle saraydan çerâğ olunan İsmâ’il Zihnî Paşa, nice zaman onun mâ’iyyetinde bulunduktan sonra, Şehzâde Mehmed’in lalalık hizmetiyle yeniden saraya dönmüştür. Hüsn-i hizmetiyle şöhret kazanınca H. 1195/M. 1781’de Hazîne-i Hümâyûn Kethüdâlığı’na ta’yin edilmiş, H. 1196/M. 1782’de de silâhdâr-ı şehriyârî olmuştur.

H. 1197/M. 1783 senesinde bu kez vezîrlikle çerâğ edilerek İnebahtı Muhâfızlığı’na gönderilen İsmâ’il Zihnî Paşa, aynı senenin sonlarında patlak veren isyânı bastırmak üzere Sofya Ser-askerliği’ne ta’yin edilmiştir. Buradaki hizmeti nedeniyle H. 1198/M. 1784’de Anadolu ve H. 1199/M. 1785’de de Bosna Vâlîsi olmuş, ancak o senenin Temmuz ayında görevi zabtettikten kısa bir süre sonra vebâdan vefât etmiştir.

Hüsn-i hattı ile meşhur ricâlden olduğu menkûl olan İsmâ’il Zihnî Paşa’nın özel koleksiyonda bulunan H. 1195/M. 1780 tarihli sülüs ve nesih murakka‘ı buna delîldir. Ancak hocası hakkında da herhangi bir bilgiye ulaşılamamıştır.

 

 

 

Kaynakça

Sicill-i Osmânî, I, s. 370; Alif Art, 19 Şubat 2012, s. 121.

 

 

İsmail Orman, 4 haziran 2018