İsma’il Remzî Efendi

Mahmud Celâleddîn Efendi’nin şakird-i hassı Seyyid Mehmed Tâhir Efendi’nin hafidi olan İsma’il Remzî Efendi, Evkaf-ı Hümâyûn Nezâreti mümeyyizlerinden idi. H. 1325/M. 1907 senesinde celî sülüs ile yazdığı “Hüve’s-semiyy’ül-âlim” levhâsı görülen hattatın, dedesinin tarzından uzaklaşmış olduğu anlaşılmaktadır. Vefât tarihi ve medfeni hakkında bir bilgi istihsâli kabil olmamıştır.

 

 

 

Kaynakça

Sicill-i Osmânî, III, s. 247.

 

 

İsmail Orman, 3 haziran 2018