İsmâ’il Müfîd Efendi

Dâvûdpaşa’da attârlıkla iştigâl eden Alî Efendi’nin oğlu olarak H. 1132/M. 1720 senesinde dünyaya gelen İsmâ’il Müfîd Efendi, Kûdsî Efendi, Akkirmânî Mehmed Efendi ve Konevî İsmâ’il Efendi gibi vaktinin önde gelen ulemâsından fevkalade bir tahsîl gördüğü gibi, evvelâ Kirişçi Yahya Efendi’den ve daha sonra da İbrahim Nâmık Efendi’den sülüs ve nesih meşkederek icâzet almıştır. Tekemmül için de hayli müddet Eğrikapılı Mehmed Râsim Efendi’den istifâde etmiştir.

Hekimoğlu Alî Paşa’nın binâ-kerdesi olan kütübhânede bir müddet hâfız-ı kütûb olarak görev yapmış olan İsmâ’il Müfîd Efendi, ulûm-ı mütedâvileyi tamamladıktan sonra, Şeyhü’l-islâm Mehmed Sâlih Efendi’nin H. 1172/M. 1758-1759 yılındaki imtihânında muvâffak olarak, hâric-i rü’ûs pâyesi ile müderrisîn zümresine katılmış ve Dâvûd Paşa Cami’nde âmme derslerine çıkarak ilim neşretmeye başlamıştır.

Uzun müddet ilim tedrîsi ile meşgûl olduktan sonra H. 1201/M. 1786-1787’de ilmiyye kadrosuna geçen İsmâ’il Müfîd Efendi, H. 1211/M. 1796-1797 yılında Edirne Mollası olup ertesi sene Mekke Pâyesi’ni elde etmiştir. Nihâyet Üsküdar Kadısı olup bu hâl üzere iken H. 5 Şevvâl 1217/M. 29 Ocak 1803 tarihinde vefât etmiştir. Ancak medfeni ma’lûm değildir.

Tahyîf-i bünye, kasîrü’l-kame, kalîlü’l-kelâm bir âdem” ve Kaşgârî Abdullah Efendi’den sülûk-ı Nakşibendiyye’ye mâlik olan İsmâ’il Müfîd Efendi, şi’irle de meşgul olup “bâsit ü mürekkeb nazm u nesr ve sâ’ir inşâ vü şi’rde mühezzib-i gonce-i gülzâr-ı ma’ârif ve dekâyık-ı envâ’-ı fünûna vâkıf bir vücûd-ı bihbûd” olduğu Tuhfe-i Hattâtîn’de mündericdir.

Hâfız Osman ekolünün mümtâz sîmâları arasında bulunan İsmâ’il Müfîd Efendi’nin, te’lîfâtından olan Şerhü Kasîdetü’l-bürde adlı eserinin dest-i hattı ile muhârrer olan nüshası Mustafa Âşir Efendi Kütübhânesi’ndedir(300).

 

 

 

Kaynakça

Tuhfe-i Hattâtîn, ss. 125-126; Sicill-i Osmânî, IV, s. 505; Meşhur Hattatlar, s. 147; TYTK, IV, s. 413.

 

 

İsmail Orman, 20 ağustos 2017

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s