İsmâ’il bin Hasan

Çavuşlar Emîni Tûtî Hasan Efendi’nin oğlu olarak İstanbul’da dünyaya gelmiş olan İsmâ’il bin Hasan, küçük yaşta Sadrâzam Mehmed Râgıb Paşa’nın dâ’iresine girmiş ve bir müddet burada tahsîl gördükten sonra da onun sâyesinde Enderûn-ı Hümâyûn’a dâhil olmuştur. Buradaki eğitiminin ardından nice hizmette bulunup ve bir hayli ihsân ve menâsıba nâ’il olmuştur.

Sultân Abdülhamîd Hân-ı Evvel’in cülûsunda kitâbetle saraydan çerâğ edildiği bilinen İsmâ’il bin Hasan, bir müddet sonra görevinden azledilmiş ve ma’zûl olduğu hâlde H. 1194/M. 1780 senesinde vefât etmiştir. Yahya Efendi Dergâhı’nın mezarlığında medfûndur.

Sülüs ve nesihi Enderûn-ı Hümâyûn’daki eğitimi esnâsında İbrahim Dâ’imî’den meşkedip icâzet almış olan İsmâ’il bin Hasan’ın, akrânına fâ’ik hattâtînden olduğu, neşretmiş olduğumuz kıt‘asından nüm-âyândır.

 

 

 

Kaynakça

Tuhfe-i Hattâtîn, s. 120.

 

 

İsmail Orman, 1 haziran 2018