İmâmzâde Seyyid Alî Efendi

İmâmzâde Musâ Efendi’nin oğlu olarak İstanbul’da doğmuş olan İmâmzâde Seyyid Alî Efendi, sülüs ve nesihi Konyalı ebû-Bekir Râşid Efendi’den meşkederek icâzet almıştır. Ayrıca hatt-ı ta’lik dersleri almış olduğu bilinmekteyse de, üstâdı hakkında bir bilgi yoktur. Eğitimini ikmâl eyledikten sonra mekteblerde ta’lim-i talebe ile meşgul olan hoş-nüvislerden olduğu ve bu hal üzere iken vefât ettiği anlaşılmaktaysa da, tarihi ve medfeni ma’lûm değildir.

Özel koleksiyonda H. 1195/M. 1780 tarihli sülüs ve nesih kıt‘ası ile H. 1206/M. 1789-1790 tarihli celî sülüs levhâsı bulunan İmâmzâde Seyyid Alî Efendi’nin, Hâfız Osman ekolünün orta karar hattatlarından olduğunu söyleyebilmek mümkündür. Ayrıca Manisa İl Halk Kütüphânesi’nde bulunan H. 1224/M. 1809 risâle mecmu’asını(5478) ta’likle istinsâh etmiş olup sâ’ir zamanında ilmî eserlerin kitâbeti ile meşgul olduğuna işâret etmektedir. Ayrıca bir hayli tilmizi bulunmakta olup Konevî Alî Vehbî Efendi bunların en meşhurudur.

 

 

 

İsmail Orman, 15 haziran 2017