İmâmzâde Seyyid Ahmed Sırrî Efendi

Tıbba aşinâ olmağla “yazıcı tabîb” lâkabı ile de meşhur olan İmâmzâde Seyyid Ahmed Sırrî Efendi’nin evâ’il-i hâli hakkında herhangi bir bilgi yoktur. Tahsîlini ikmâl eyledikten sonra senelerce tıb medreselerinde müderrislik yapmıştır. Öte yandan ulûm-ı dîniyyedeki engin bilgisi nedeniyle de ders-i âm hocaları zümresine ilhâk edilmişti.

Bu hâl üzere iken H. 1208/M. 1793-1794 senesinde vefât etmiş olan İmâmzâde Seyyid Ahmed Sırrî Efendi, Topkapı hâricinde, Râmi yolu üzerinde sol taraftaki kabristânda medfûndur. Fevkalade kalın sülüsle yazılmış mezartaşı kitâbesinin metni şöyledir:

Merhûm ve mağfûrel-muhtâc âlî rahmet-i rabbü’l-kerîm fahrü’l-müderrisîn, ders-i âm, İmâmzâde hâfızu’l-Kur‘an, hattat es-Seyyid el-Hac Ahmed Sırrî Efendi rûhuna rızâ’en-lillâhi’l-Fâtihâ. sene 1208

Zamanın hattat tezkîrelerinde ismi mukayyed olmayan İmâmzâde Seyyid Ahmed Sırrî Efendi’nin neşretmiş olduğumuz celî sülüs levhası, hüsn-i hattın dekayıkına vâkıf hattâtînden olduğuna işaret etmektedir. Hüsn-i hattı kimden meşketmiş olduğu ma’lûm olmayan hattatın H. 1178/M. 1774-1775 tarihli celî sülüs levhası Paşalimanı Mescidi’ne vakfedilmiş olup H. 1193/M. 1789 tarihli mushâf-ı şerîfi de Atatürk Kitaplığı’ndadır.

 

 

Kaynakça

Son Hattatlar, s. 283; AKAK, s. 112; Nika Müzayede, 8 Mayıs 2011, s. 244.

 

 

İsmail Orman, 4 nisan 2018