İmâmzâde Mustafa Efendi

Ünye camilerinden birinde imâmlıkla meşgul Hasan Efendi’nin oğlu olarak orada doğmuş olan İmâmzâde Mustafa Efendi, küçük yaşında Hac vazîfesini ifâ ettikten sonra İstanbul’a giderek, Sultân Mehmed Cami imâmı Seyyid Yusuf Efendi’nin taht-ı tedrîsine girmiştir. Ondan Tefsîr-i Beyzâvî’yi öğrenmiş, icazetini aldıktan sonra Debbâğzâde Mehmed Efendi Medresesi’ndeki bir hücrede tefsîr tedrîsine me’mûr edilmiştir.

Eğitimi esnâsında Eğrikapılı Mehmed Râsim Efendi’den de sülüs ve nesih dersleri almış olan İmâmzâde Mustafa Efendi, neşretmiş olduğumuz hilye-i sa‘adetinden de anlaşılacağı üzere hüsn-i hattın dekayıkına vâkıf hattâtînden idi. Bu münâsebetle tâlib olanlara hüsn-i hat ta’limi de verirdi. H. 1163/M. 1749 senesinde nesihle yazmış olduğu tefsîr kitabı te’lifâtındandır. Tedrîs-i Tefsîr-i Beyzâvî ve ta’lim-i hüsn-i hat ile iştigâl etmekte iken H. 26 Zi’l-hicce 1173/M. 9 Ağustos 1760 tarihinde vefât etmiş olan İmâmzâde Mustafa Efendi Edirne Kapısı hâricinde medfûn bulunan annesinin yanına defnedilmiştir.

 

 

Kaynakça

Tuhfe-i Hattâtîn, s. 526; Eyüp Sultan Tarihi, II, s. 621; Türk Hattatları, s. 179; Meşhur Hattatlar, s. 147.

 

İsmail Orman, 13 kasım 2016

Reklamlar