İbrahim Zühdî Efendi

Rize’de, Hemşin Karyesi’nden olan İbrahim Zühdî Efendi, ilk eğitimini memleketinde ikmâl eyledikten sonra medrese tahsîli yapmak üzere İstanbul’a gitmiştir. Tahsîlini tamamladıktan sonra müderris olarak, hayli müddet taşrada tedrîs-i ulûm ile meşgul olmuştur. Müddetini doldurduktan sonra devriyye mevâlîsinden olarak, yine taşra mevleviyetlerinde istihdâm edilmiştir. Son zamanlarında mâhrece geçen İbrahim Zühdî Efendi’nin, Mekke Pâyesi’ni hâ’iz iken H. 1263/M. 1847 yılında vefât ettiği bilinmekteyse de, medfeni ma’lûm değildir.

İstanbul’daki medrese eğitimi esnâsında Kebecizâde Mehmed Vasfî Efendi’den hüsn-i hat dersleri aldığı bilinen İbrahim Zühdî Efendi’nin, yazı ile alâkasını kesmediği ve görev yaptığı muhtelif beldede çok sayıda hattat yetiştirdiği menkûldür. Ayrıca ona a’id olduğu anlaşılan Kütahya’daki Vâhid Paşa Kütübhânesi’nde bulunan tarihsiz mushâf-ı şerîf, mesâ’îsinin hâricinde kitâbetle meşgul olduğunu göstermektedir.

 

 

 

Kaynakça

Sicill-i Osmânî, II, s. 430.

 

 

İsmail Orman, 1 haziran 2018