İbrahim Zâtî Efendi

Zamanın hattat tezkîrelerinde ismi muhârrer bulunmayan İbrahim Zâtî Efendi’nin, müderrisînden iken hâcegân rütbesiyle Sarây-ı Hümâyûn kâtibleri zümresine alındığı, hüsn-i hatta akrânına fâ’ik olduğundan bir müddet Enderûn-ı Hümâyûn gılmânının meşk mu’allimliğini yapmış olduğu mezartaşı kitâbesinden anlaşılmaktadır.

Bu hâl üzere iken H. 1178/M. 1764-1765 senesinde vefât ederek Karacaahmet Mezarlığı’nda, “hattatlar sofası” denilen mahâle defnedilmiş olan İbrahim Zâtî Efendi’nin hüsn-i hattına delâlet edecek bir numûneye tesâdüf edilemediği gibi hocası da tesbit edilememiştir.

 

 

 

Kaynakça

Sicill-i Osmânî, I, s. 133; Asırlar Boyunca Üsküdar, II, s. 607.

 

 

İsmail Orman, 1 haziran 2018