İbrahim Tâhir Ağa

Hattâtînden Mustafa Mostarî’nin oğlu olarak H. 1139/M. 1727 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiş olan İbrahim Tâhir Ağa, akrabâsından Teberdâr Mehmed Paşazâde Silâhdâr Mustafa Paşa’nın himâyesinde fevkalade bir eğitim aldığı gibi vefâtına kadar hizmetinde bulunmuştur. Daha sonra Müstakîmzâde Süleyman Sa’deddîn Efendi’ye bağlanıp H. 1168/M. 1755’te Mısır Kadılığı’na ta’yininde beraberinde giderek, kitâbet hizmetini yürütmüştür.

Müstakîmzâde’nin vefâtına değin hizmetinden ayrılmamış olan İbrahim Tâhir Ağa, daha ziyâde müstensihlikle meşgul olmuş ve bir yandan da hâmîsinin âsârını istinsâh eylemiştir. Nitekim onun te’lifâtından ve hat san‘atının önemli kaynaklarından biri olan Tuhfe-i Hattâtîn’i H. 1202/M. 1787-1788’de tahrîr ettikten bir müddet sonra vefât etmiştir. Ancak tarihi ve medfeni hakkında bir bilgiye ulaşılamamıştır. Şeyh Seyyid Abdülkadir Necîb-i Eşrefî’den de ahz-ı dest-i inâbet eylediği bilinmektedir.

İlk yazı derslerini babasından almış olan İbrahim Tâhir Ağa, daha sonra babasının tensîbiyle Eğrikapılı Mehmed Râsim Efendi’ye devam etmiş ve H. 1166/M. 1753 senesinde icâzet almıştır. Nitekim Müstakîmzâde icâzet merâsimine şu ebyât ile tarih düşmüştür:

Cenâb-ı Râsim-i üstâd o mecma’ü’l-esrâr

Bilince müstehâk olduğunu bilâ-te’hir

Bu hayr izne icâzetle eyledi muhtâr

İcâzet aldı o meclisde virdiler izni(1166)

Hüsn-i hatta kısa zamanda ibrâz eylediği kudretle hocasının takdîrini kazanan ve hatta, Ahmed Hıfzî Efendi ile birlikte talebesine meşk vermesine müsa’ade edilen İbrahim Tâhir Ağa’nın kırktan fazla mushâf-ı şerîf, beş aded Buhârî-i Şerîf, onüç aded Rûhü’l-beyân Tefsîri, toplam onsekiz aded Şifâ-i Şerîf, Tefsîr-i Tıbyân ve Tefsîr-i Beyzâvî ile sâ’ir ilmî eserin müte’addid nüshasını istinsâh ettiği menkûldür. Ayrıca âhar ve kâğıd terbiyyesinde ve ayrıca ok ve tüfek atmakta da mâhir olduğu Tuhfe-i Hattâtîn’de mündericdir.

H. 1168/M. 1755’te Mısır’da bulunduğu bu esnâda yazdığı Adâbü’l-uli’l-elbâb ve Risâle-i Hüsn-i Takvîm adlı eserleri hâlen Dârü’l-kütûbü’l-mısriyye’de bulunan İbrahim Tâhir Ağa’nın, H. 1187/M. 1773 senesinde Hac vazîfesi için gidip bir müddet kaldığı Medîne’de iken nesihle istinsâh ettiği Abdurrahman Eşref Efendi’nin Tezkîretü’l-hikem adlı eseri ile H. 1197/M. 1783’te yine nesihle istinsâh ettiği Buhârî Tefsîri Topkapı Sarayı Müzesi Kütübhânesi’ndedir. Bunların dışında H. 1194/M. 1780 tarihli meşk murakka’ı görülmüştür.

 

 

 

Kaynakça

Devhatü’l-küttâb, s. 79; Tuhfe-i Hattâtîn, ss. 43-44; Kebecizâde; Hat ü Hattâtân, ss. 89-90; Türk Hattatları, s. 153; Meşhur Hattatlar, s. 148; TSAYK, I, s. 480 ve II, s. 33; Alif Art, 13 Aralık 2009, s. 238; Alif Art, 9 Aralık 2012; s. 192; Sancak Müzayede, 28 Nisan 2013, ss. 205; Asar-ı Atika Müzayede, 9 Kasım 2013, s. 138.

 

 

İsmail Orman, 31 mayıs 2018