İbrahim Râtib Efendi

Meşâhir-i hattâtînden İsmâ‘il Zühdî Efendi’nin şâkirdânından olan İbrahim Râtib Efendi’nin terceme-i hâline dâ’ir bir ma’lûmata ulaşılamamıştır. Böyle değerli bir hattatdan aklâm-ı sitte meşketmiş olması, kalburüstü hattatlardan olduğuna işâret etmekteyse de, kimliğine tilmizlerinden Ohrili Halîl Hâmid Efendi’nin ketebesinden ulaşılmıştır.

 

 

 

İsmail Orman, 23 mayıs 2018