İbrahim Nazîf Efendi

Şu’bezâde” künyesiyle tanınan bir zâtın oğlu olarak İstanbul’da doğmuş olan İbrahim Nazîf Efendi, tahsîli esnâsında İbrahim Dede’den sülüs ve nesih meşkederek icâzet almıştır. Eğitimini tamamladıktan sonra bir müddet vüzerâya kitâbet hizmetlerinde bulunmuş ve İzzet Mehmed Paşa’nın dikkatini çekmekle mâ’iyetine dâhil olmuştur. Uzun müddet dîvân kâtibliğini yaptığı hâmîsinin sadârete ta’yininde hâcegân zümresine iltihâkla ricâl-i Devlet-i Aliyye’den olup nice menâsıba nâ’il olduktan sonra, muhtemelen bir taşra görevinde irtihâl eylemiştir. Vefâtı H. 1202/M. 1787-1788 senesinden sonra ise de, tarihi ve medfeni tesbit edilememiştir.

Hâmîsinin evlâdından İzzetzâde Mehmed Sa’id Bey’e sülüs ve nesihten icâzet verdiği bilinmektedir.

 

 

 

İsmail Orman, 10 ağustos 2017

Reklamlar