İbrahim Kırımî

Genç yaşta Kırım’dan İstanbul’a hicret etmiş olan İbrahim Kırımî, buradaki tahsîli esnâsında hüsn-i hatta heves ederek Hocazâde Mehmed Enverî Efendi’den sülüs ve nesih meşkine başlamış, kısa zamanda ikmâle muvaffâk olarak icâzete hak kazanmıştır. Kocamustafapaşa’daki hânesinde kitâbet ve ta’lim-i hat ile meşgul iken H. 1150/M. 1737-1738 senesinde vefât etmiştir.

Tuhfe-i Hattâtîn mü’ellifinin ifâdesine nazarân “ma’mûrîn-i hoş-nüvisândan” olan İbrahim Kırımî’nin, bugüne değin eserine tesâdüf edilememiş olmakla beraber, Şekerzâde Seyyid Mehmed Efendi gibi değerli bir hattat yetiştirmiş olması, Şeyh Hamdullah vâdisinin kalburüstü hattatlarından olduğuna delâlet etmektedir.

 

 

 

İsmail Orman, 24 ağustos 2017

Reklamlar