İbrahim Düveyrî

Hicâz’da Düveyr Karyesi’nden vürûd ve İstanbul’a vusûl ile hüsn-i hatt-ı sülüs ü neshe gayret eden İbrahim Düveyrî, Ferrûhzâde Seyyid Mûsâ Efendi’den hayli müddet istifâde etmiş ve icâzete nâ’il olmuştur. Medrese tahsîlini ikmâl eyledikten sonra Mekke’de mücâveret ve orada kitâbet ve ta’lim-i talebe ile meşgul iken vefât eylemiştir. Alî bin Mehmed nâm bir şâkirdi tesbit edilmiştir.

 

 

 

Kaynakça

Tuhfe-i Hattâtîn, s. 46.

 

 

İsmail Orman, 12 mayıs 2018