İbrahim Dede

Alî Efendi’nin oğlu olarak İstanbul’da doğmuş olan İbrahim Dede, küçük yaşta iken Kadırî Târikatı’ndan Şeyh Seyyid Mustafa Efendi’ye inâbet ve senelerce hizmetten sonra hilâfet almış meşâyihdendir. Hüsn-i hattı ise evvelâ Sikke Ressamı Ömer Efendi’den meşketmeğe başlamış, ancak icâzetini hocasının vefâtından sonra devam ettiği Yedikuleli Seyyid Abdullah Efendi’den almıştır. Bilhassa celî kalemi ile müsennâ tertîblerde son derece kudretli bir hattat olduğu menkûldür.

Derviş-meşreb bir zât olduğundan devlet hizmetine girmemiş olan İbrahim Dede, Hocapaşa’daki evinde münzevî bir hayat sürüp kitâbet ve ta’lim-i talebe ile meşgul olmayı tercih etmiştir. Ancak evâhir-i hâlinde evini bir yangında kaybetmiş ve Koca Mustafa Paşa Cami civârında bir hâneye yerleşmek zorunda kalmıştır. Yaşı doksana erişmiş olduğu hâlde H. 1175 senesi Zi’l-hicce’sinde (M. Temmuz-1762) yılının vefât etmiştir.

Hocası Yedikuleli Seyyid Abdullah Efendi’nin mezartaşı kitâbesini de kaleme almış olduğu bilinen İbrahim Dede’nin, İbrahim Nazîf Efendi adlı bir tilmizi tesbit edilmiştir.

 

 

 

İsmail Orman, 10 ağustos 2017

Reklamlar