Hüseyin Vasfî Efendi

Sülüs ve nesihi Fîrûzağalı Mehmed Rüşdî Efendi’den meşkederek, H. 1260/M. 1844 senesinde Mehmed Şükrî Efendi’nin şahâdetinde icâzet almış olan Hüseyin Vasfî Efendi’nin terceme-i hâli nice emsâli gibi ma’lûm değildir. Neşredilen H. 1271/M. 1854-1855 tarihli kıt‘ası hüsn-i hattın dekayıkına vâkıf hattâtînden olduğuna delâlet etmektedir.

 

 

 

İsmail Orman, 7 mayıs 2018