Hüseyin Sâtı Efendi

Meşihât Dâ’iresi dânişmendlerinden Eyyubî Mehmed Nûrî Efendi’nin oğlu olarak, H. 1284/M. 1867 senesinde Eyüp’te dünyaya gelmiş olan Hüseyin Sâtı Efendi’nin asıl ismi “Hüseyin Hüsnî”dir. Husûsî mu’allimlerden Farsça öğrendiği gibi, Fâtih Cami ders-i âmlarından Hacı Ahmed Râmiz Efendi’nin derslerine devam etmiştir. Bu esnâda aklâm-ı sitte ve ta’lik meşketmişse de hocaları tesbit edilememiştir.

H. 1302/M. 1885 senesinde Fetvâhâne Evrak Odası’nın hulefâlarından olarak, bir müddet sonra “Sâtı” mahlâsını ittihâz etmiştir. İlmiyye icâzetini aldıktan sonra bâ-imtihân müderris olan Hüseyin Sâtı Efendi, İstanbul’da muhtelif medreselerde görev yaptıktan sonra H. 1311/M. 1894’de Süleymâniyye müderrisliğine ta’yin edilmiştir. H. 1317/M. 1900-1901’de 4. rütbeden Mecîdî nişânı ile taltîf edilmiş, H. 1328/M. 1911’de de mahreç pâyesini elde etmiştir.

1918 yılında hayatta olduğu anlaşılmakla birlikte, vefât tarihi ve medfeni tesbit edilememiş olan Hüseyin Sâtı Efendi’nin, H. 1318/M. 1900-1901 tarihli yazısını dercetmiş olan İbnülemin, hoş-nüvislerden olduğunu beyân etmektedir.

 

 

 

Kaynakça

Son Hattatlar.

 

 

İsmail Orman, 4 mayıs 2018