Hüseyin Lutfî Efendi

Bugün Bulgaristan sınırları içinde kalan Eski Zağra’da (Stara Zagora) doğmuş olan Hüseyin Lutfî Efendi, memleketinde tamamladığı ilk tahsili esnasında hüsn-i hat dersleri almışsa da, asıl üstâdı medrese tahsîli için gittiği İstanbul’da devam ettiği “Sükûtî dâmâdı” Mustafa Hilmî Efendi’dir. Uzun müddet ondan istifâde ederek bilhassa nesihte tekemmül eylemiş, yazısının güzelliğine istinâden İstanbul ve Eyüp cihetindeki mekteblerde tedrîs-i ilim ve ta’lim-i hat ile meşgul olmağa başlamıştır.

Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphânesi’nde H. 1261/M. 1845 tarihli Delâ’ilü’l-hayrât’ı bulunan Hüseyin Lutfî Efendi’nin, mesâ’îsinden arta kalan zamanda dînî eserlerin istinsâhıyla meşgul olduğu anlaşılmaktadır. Bu hâl üzere iken vefât etmişse de, tarihi ve medfeni tesbit edilememiştir.

Çok sayıda öğrenci yetiştirdiği anlaşılan Hüseyin Lutfî Efendi’nin şüphesiz en değerli öğrencisi H. 1261/M. 1845 senesinde icâzet verdiği Yahya Hilmî Efendi’dir.

 

 

 

İsmail Orman, 30 nisan 2017

Reklamlar