Hüseyin Cârullah Efendi

Silsile-i nesebi hakkında bir bilgiye ulaşılamayan Hüseyin Cârullah Efendi’nin devşirmelerden olması kuvvetle muhtemeldir. Medrese tahsîlini tıb ilmi üzerine yapmış, hekim olduktan sonra senelerce dârü’ş-şifâlarda teşhîs, tedâvî ve tedrîs-i ilimle meşgul olduktan sonra Galata Sarayı’na ser-etıbbâ olmuştur.

Bu görevde iken H. 13 Şa’bân 1180/M. 3 Mart 1768 tarihinde vefât ederek Üsküdâr, Karacaahmet Mezarlığı’nda, “hattatlar sofası” denilen alana defnedilmiş olan Hüseyin Cârullah Efendi’nin mezartaşı kitâbesinde ehl-i Hac’dan ve hattâtînden olduğu beyân edilmekteyse de, ismine hat tezkîrelerine tesâdüf edilmediği gibi eseri de görülmemiştir.

 

 

Kaynakça

Merâkid, s. 73.

 

 

İsmail Orman, 21 mayıs 2018