Hüseyin Abdürre’uf Bey

Musâhib-i şehriyârîden Mehmed Sa’id Efendi’nin hafîdi ve Mehmed Şemseddîn Bey’in oğlu olarak H. 1283/M. 1866’da İstanbul’da dünyaya gelmiş olan Hüseyin Abdürre’uf Bey, rüşdî tahsîlini tamamladıktan sonra H. 9 Şevval 1300/M. 13 Ağustos 1882 tarihinde Sadâret Mektubî Kalemi’nin hulefâlarından olmuştur. Senelerce kitâbet hizmetlerinde bulunduktan sonra H. 1316/M. 1898’de sâniye sınıf-ı sânîsi rütbesine terfi’ etmiştir.

Sa’id Paşa’nın altıncı def‘a sadârete ta’yininde “ehliyyet ve liyâkāti ve hüsn-i hat ve ikdâmı cihetile sezâvâr-ı atıfet-i seniyye olduğundan” H. 1319/M. 1901’de Âmedî-i Dîvân-ı Hümâyûn Kalemi hulefâlığına nasbedilen Hüseyin Abdürre’uf Bey, Meşrûtiyet’in ilânından kısa bir müddet sonra vefât ederek, Eyüp Sultân Cami civârında medfûn bulunan dedesinin yanına defnedilmiştir.

Uzunca boylu, zayıf ve bıyıklı, hüsn-i ahlâk erbâbından terbiyyeli, nâzik ve mü’eddeb bir zât olduğu nakledilen Hüseyin Abdürre’uf Bey’in, sülüs, celî sülüs, ta’lik ve rık‘a aklâmında mâhir hattatlardan olduğu bilinmekteyse de, hocaları tesbit edilememiştir. Neşretmiş olduğumuz H. 1312/M. 1894-1895, H. 1323/M. 1905 ve H. 1332/M. 1914 tarihli levhaları sülüsteki kudretine delîldir. Celî sülüs ve celî ta’likle yazarak, Ayasofya Cami’ne vakfetmiş olduğu büyük kıt‘a levhâları da, bi’l-âhare Sultân Ahmed Cami’ne nakledilmişlerdir.

 

 

Kaynakça

Son Hattatlar; Eyüp Sultan Tarihi, II, s. 467.

 

 

İsmail Orman, 21 mayıs 2018