Himmetzâde Şeyh Ahmed Efendi

Târikat-ı Bayrâmiyye’den Üsküdar’daki Himmetzâde Tekkesi’nin şeyhi Himmetzâde Abdullah Efendi’nin hafîdi olup mezkûr tekkede doğmuştur. Tasavvuf terbiyyesinin yanında ulûm-ı mütenevvi’a ve hüsn-i hat dersleri almış olan Himmetzâde Şeyh Ahmed Efendi, daha sonra Nakşibendî Târikatı’ndan da hilâfet alarak meşâyihden olmuştur.

Hac vazîfesini îfâ ettikten bir müddet sonra, H. 1197/M. 1783 senesinde vefât ederek, Karacaahmet Mezarlığı’nda “hattatlar sofası” denilen mahâle defnedilmiş olan Himmetzâde Şeyh Ahmed Efendi’nin mezartaşı kitâbesinde hattâtînden olduğu beyân edilmekteyse de, zamanın tezkîrelerinde ismi mukayyed değildir. Nitekim âsârına da tesâdüf edilememiştir.

 

 

Kaynakça

Sicill-i Osmânî, I, s. 266; Asırlar Boyunca Üsküdar, II, ss. 607 ve 859.

 

 

İsmail Orman, 6 mayıs 2018