Hezârgradî Hasan Şevkî Efendi

Mu’allimînden Osman Vehbî Efendi’nin oğlu olarak H. 1270/M. 1854 senesinde Hezârgrad’a bağlı Eğerci Karyesi’nde dünyaya gelmiştir. İlk eğitimini babasından aldıktan sonra Hezârgrad’a giderek Debbâğhâne Medresesi’ne giren Hezârgradî Hasan Şevkî Efendi, burada Müderris Hocazâde Süleyman Efendi’den dînî ilimleri öğrenmiş, ayrıca Abdullah Lebîbî Efendi’den sülüs ve nesih meşkederek icâzet almıştır.

R. 1289/M. 1873 yılında İstanbul’a giderek Kalkandelenli Receb Rüşdî Efendi’nin dersine dâhil olan Hezârgradî Hasan Şevkî Efendi, icâzetini aldıktan kısa müddet sonra R. 1 Nisan 1306/M. 1886 tarihinde ru’us ma’aşına nâ’il olarak, Fâtih Cami’nde ders-i âmlığa ta’yin edilmiştir. R. 18 Teşrîn-i Evvel 1326/1910 tarihinde de Fâtih Akdeniz Baş-kurşunlu Medresesi’ne müderris olarak derse çıkmağa başlamıştır.

Üçüncü rütbeden Mecîdî ve dördüncü rütbeden Osmânî nişânlarını hâmil olan Hezârgradî Hasan Şevkî Efendi, İstanbul Müderrisliği Pâyesi’ni hâ’iz idi. İlim tedrîsi ile meşgul iken R. 12 Kânun-ı Evvel 1327/M. 25 Aralık 1911 tarihinde vefât etmiştir. Hüsn-i hattına delâlet edebilecek bir numûneye tesâdüf edilememiştir.

 

 

Kaynakça

SDOU, II, ss. 91-92.

 

 

İsmail orman, 10 mayıs 2018