Hamzazâde Hâfız İbrahim Efendi

Yedikuleli Seyyid Abdullah Efendi’nin şâkirdânından olan Hamzazâde Hâfız İbrahim Efendi’nin terceme-i hâline dâ’ir bir ma’lûmât elde edilememiştir. Neşredilmiş olan sülüs ve nesih hadis kıt‘ası ile hocasının iznine lâyık bir hattat olduğunu ıspât eylemiştir.

 

 

Kaynakça

Kebecizâde.

 

İsmail Orman, 28 kasım 2016

Reklamlar