Halîme Hanım

Hatîbzâde Yahya Paşa’nın imâmet hizmetiyle be-nâm Mehmed Sâdık Efendi’nin kızı olan Halîme Hanım, iyi bir tahsîl ve terbiyye gördüğü gibi, babasının teşvîki ile Seyyid Mehmed Hilmî Ağa’dan sülüs ve nesih meşkederek H. 1167/M. 1753 yılında, henüz oniki yaşında olduğu hâlde icâzet almıştır.

Hüsn-i hatta hem-cinslerinden ziyâde bir mahâret sergilemiş olan Halîme Hanım’ın yazdığı bir kıt‘ayı gören Eğrikapılı Mehmed Râsim Efendi’nin, yazısını fevkalade tahsîn bularak H. 1169/M. 1755 yılında yazdığı takdîr-nâmeyi Müstakîmzâde nakletmekteyse de, sitâyişe mevzu olan yazısına tesâdüf edilememiştir.

 

 

Kaynakça

Tuhfe-i Hattâtîn, s. 190; Hat ü Hattâtân, s. 110; Türk Hattatları, s. 157.

 

 

İsmail Orman, 13 mayıs 2018