Halîl Vehbî Efendi

Halîl Vehbî Efendi’nin terceme-i hâline dâ’ir herhangi bir bilgi yoktur. Meşâhir-i hattâtînden İsmâ’il Zühdî Efendi’nin şâkirdânındandır. Hat ü Hattâtân’da H. 1240/M. 1824-1825 yılında vefât ettiği beyân edilmekteyse de, Topkapı Sarayı Müzesi Kütübhânesi’nde H. 1242/M. 1826-1827 yılında yazdığı mushâf-ı şerîfinin bulunmakta olması, daha uzun yaşamış olduğuna işâret etmektedir.

 

 

Kaynakça

Kebecizâde; Hat ü Hattâtân, s. 163; Son Hattatlar.

 

 

İsmail Orman, 13 mayıs 2018