Halîl Sıdkî Efendi

Tophâne-i Â’mire me’mûrlarından Mehmed Efendi’nin oğlu olarak İstanbul’un Tophâne’de doğmuş olan Halîl Sıdkî Efendi, tahsîli esnâsında Aralık İmâmı Hâfız Mehmed Efendi’den sülüs ve nesih meşkederek icâzet almıştır. Kaynaklar, Hâfız Osman üslûbunun kudretli hattatlarından olduğu nakledilmekteyse de terceme-i hâli hakkında bilgi vermemektedir. H. 1202/M. 1786-1787 senesinde ber-hayat ve ibkay-ı âsâra muktedir idi.

 

 

 

İsmail Orman, 12 ağustos 2017

Reklamlar