Halîl Sâfî Efendi

Kütahyalı olan Halîl Sâfî Efendi Sinânî Târikatı’nın meşâyihinden olup o beldedeki “Balıklı Tekke” nâmı ile yâd edilen Muslihiddîn Tekkesi’nin şeyhi idi. İrşâd ve zikir ile meşgul iken H. 1317/M. 1899 senesinde vefât ederek mezkûr tekkekin hazîresine defnedilmiştir.

Gencliğinde hüsn-i hatta heves ederek Mehmed Zühdî Efendi’den sülüs ve nesih meşketmiş olan Halîl Sâfî Efendi, neşredilen H. 1279/M. 1863 tarihli minyatür hilye-i sa’adet ile icâzet almıştır. Hilyenin tasdîk kısmında, Es’adzâde Mehmed Hamdî Efendi’nin de kaydı vardır.

Kaynakça

Osmanlı Toplumunda Tasavvuf.

İsmail Orman, 7 mayıs 2018